KRKDPWP

Komitet Rozwoju KDP w Polsce

Regulamin

Regulamin

Komitetu Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce

 

§ 1

1. Komitet Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce zwany dalej Komitetem jest powoływany przez Zarząd Krajowy SITK RP.

2. Zadaniem Komitetu jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej, opiniodawczej i publicystycznej w zakresie promowaniu idei budowy sieci kolei dużych prędkości w Polsce. Komitet skoncentruje swoją działalność w szczególności na:

a. projekcie budowy linii Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań,

b. modernizacji linii CMK do parametrów linii dużych prędkości,

c. włączeniu projektu budowy linii C30/1 Kraków – Tymbark – Muszyna/Zakopane) w sieć krajowych połączeń kolejowych dużych prędkości,

d. inicjowaniu innych projektów linii dużych prędkości, w szczególności tych włączających Polskę w europejską sieć kolei dużych prędkości.

Komitet będzie dążył do ujęcia planów budowy sieci kolei dużych prędkości w obowiązujących w kraju regulacjach prawnych.§ 2

1. Komitet swoje zadania realizuje m.in. poprzez:

a. współpracę z organami władzy publicznej, zainteresowanymi podmiotami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

b. inicjowanie i udział w tworzeniu lobbingu środowiska na rzecz transportu,

c. wspieranie inicjatyw inwestycyjnych,

d. inicjowanie analiz, udział w konsultacjach,

e. prowadzenie portalu internetowego promującego ideę budowy nowych linii,

f. działalność publicystyczną,

g. organizację konferencji naukowo-technicznych, seminariów itp.

2. Komitet współpracuje i koordynuje działania przy współpracy z Sekcją Kolejową SITK RP.

§ 3

1. Członkami Komitetu są specjaliści w zakresie tematycznym objętym zakresem zadań Komitetu i przedstawiciele członków wspierających.

2. W ramach Komitetu mogą być powoływane Zespoły do prowadzenia i koordynacji prac w poszczególnych obszarach działalności Komitetu.

3. Decyzje o powołaniu Zespołów podejmują członkowie Komitetu.

4. Pracami Zespołu kieruje wybrany przez członków Komitetu jego Przewodniczący.

§ 4

1. Pracami Komitetu kieruje Prezydium.

2. Przewodniczący Komitetu jest powoływany przez Zarząd Krajowy SITK RP na okres kadencji Zarządu.

3. Prezydium na okres kadencji władz Komitetu składa się z Przewodniczącego Komitetu, Przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejowej SITK, Sekretarza Komitetu i Przewodniczących poszczególnych Zespołów. Funkcję zastępcy Przewodniczącego pełni wybrany przez członków Komitetu jeden z członków Prezydium.

4. Zebrania plenarne Komitetu i Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.

5. Przewodniczący Komitetu uczestniczy posiedzeniach Rady Prezesów SITK RP z głosem doradczym.

6. Obsługę biurową Komitetu wykonuje Oddział SITK RP w Łodzi.

7. Sekretarzem Komitetu jest Sekretarz Oddziału SITK RP w Łodzi.


§ 5

1. Zebrania plenarne Komitetu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

3. Sekretarz sporządza protokół każdego zebrania krajowej sekcji i odpis przekazuje do Biura Zarządu Krajowego SITK RP.


§ 6

1. Komitet pracuje na podstawie rocznych planów pracy.

2. Przewodniczący Komitetu przygotowuje roczne syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu i przedkłada Zarządowi Krajowemu SITK.

§ 7

1. Koszty rzeczowe wynikające z działalności Komitetu, pokrywane są ze składek członków wspierających i dochodów z działalności Komitetu.

2. Komitet działa w oparciu o plan pracy i preliminarz wydatków uzgodniony z członkami wspierającymi oraz zatwierdzony przez Prezydium Komitetu.

3. Udział członków Komitetu w zebraniach finansowany jest przez członków wspierających delegujących pracowników oraz dla pozostałych członków przez oddziały SITK RP z których są delegowani.

Szukaj

Partnerzy

Aktualności

23 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisano umowę dotyczącą współfinansowania realizacji prac przygotowawczych przy projekcie „Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej posterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włoszczowa Północ”. 

Więcej…

Technika

Wszystkie budowane do tej pory pociągi typu ICE eksploatowano wyłącznie na liniach zelektryfikowanych.

Więcej…